Algemene Voorwaarden, betalings- en levervoorwaarden voor de drukindustrie

 

I. toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden van het bedrijfsleven, betaling en levering (GTC) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties met ondernemers (§ 14 BGB), rechtspersonen uit hoofde van publiek recht of publiekrechtelijke bijzondere activa. Deze opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van de volgende voorwaarden; Andere voorwaarden zullen niet worden onderworpen aan het contract, zelfs als we niet uitdrukkelijk bezwaar tegen hen. Individuele contractuele overeenkomsten hebben voorrang op deze GTC.

II. prijzen, sluiting van het contract

1. de in het aanbod van de contractant vermelde prijzen zijn onderworpen aan de voorwaarde dat de voor de inschrijving gebruikte ordergegevens ongewijzigd zijn, doch niet meer dan vier weken na ontvangst van het aanbod door de klant. De prijzen van de contractant zijn exclusief BTW. De prijzen van de leverancier zijn ex Works. Zij omvatten geen verpakking, vracht, Port, verzekering en andere verzendingskosten.

2. latere wijzigingen van de contractuele prestaties op instigatie van de klant, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende machine shutdown, worden ten laste van de klant. Latere wijzigingen zijn ook van toepassing op herhalingen van steekproef druk, die door de klant worden aangevraagd vanwege een geringe, maar niet-bezwaarde afwijking van het origineel.

3. voorzover schetsen, ontwerpen, beproevings sets, test afdrukken, bewijzen, wijzigingen van geleverde/verzonden gegevens en soortgelijke voorbereidende werkzaamheden, die niet het voorwerp van het contract zijn, door de klant worden geïnitieerd, worden deze afzonderlijk berekend.

4. in het geval van bestellingen met levering aan derden wordt de klant geacht de cliënt te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

III. betaling

1. de betaling dient te geschieden zonder aftrek. Elke korting heeft geen betrekking op vracht-, verzend-, verzekerings-of andere verzendingskosten. De looptijd hangt af van de wettelijke voorschriften.

2. de opdrachtgever kan alleen een onbetwiste, besluitvorming of juridisch bepaalde claim verzetten of een retentierecht uitoefenen. Dit is niet van toepassing op claims van de klant die gericht zijn op voltooiing of rectificatie kosten.

3. Indien na afloop van de overeenkomst blijkt dat de nakoming van het toeslagrecht wordt aangetast door het gebrek aan capaciteit van de opdrachtgever, kan de contractant de prestaties weigeren. Het recht om de prestaties te weigeren wordt weggelaten als de tegenprestatie wordt uitgevoerd of als de veiligheid voor u wordt verstrekt. § 321 II BGB blijft onaangetast. De contractant kan ook de prestaties weigeren indien hij een vordering jegens de cliënt van dezelfde rechtsverhouding heeft tot de uitvoering ervan. § 273 III BGB blijft onaangetast.

4. Indien de klant de prijs inclusief de kosten in overeenstemming met afdeling II ("prijzen, contractconclusie") niet betaalt binnen 14 dagen na levering van de goederen, is hij in verzuim zonder waarschuwing. In geval van te late betaling wordt de standaard rente betaald op 9 procentpunten boven de basisrentevoet. Dit belet niet de bewering van verdere claims. In geval van te late betaling heeft de contractant ook recht op betaling van een forfaitair bedrag van 40 euro. De forfaitaire som wordt gecrediteerd op een vergoeding verschuldigd indien de schade gerechtvaardigd is in de kosten van een gerechtelijke procedure.

 

IV. levering

1. de leveringstermijnen worden uiterlijk op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst overeengekomen. Voor zover dit niet gebeurt, zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

2. de contractant heeft slechts recht op gedeeltelijke leveringen, voorzover dit dienstig is, rekening houdend met de voorschriften van goed vertrouwen overeenkomstig § 242 BGB. Dit kan met name het geval zijn als

− De gedeeltelijke leveringen zijn geschikt voor de klant in het kader van het contractuele doel van het contract en

− De levering van de resterende bestelde goederen is gegarandeerd.

De rechten/vorderingen van de cliënt als gevolg van een schending van het recht waarop de contractant verantwoordelijk is, blijven onaangetast.

3. Indien de goederen worden verscheept, zal het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de goederen aan de cliënt doorgeven zodra de zending is overhandigd aan degene die het vervoer heeft verricht.

4. Indien de contractant de dienst vertraagt, kan de klant slechts onder de voorwaarden van § 323 BGB aftreden indien de vertraging door de contractant moet worden vertegenwoordigd. Lid 5 blijft onverlet. Deze verordening brengt geen wijziging van de bewijslast met zich mee.

5. defecten van tijdelijke duur die niet door de contractant worden vertegenwoordigd-zowel in de werking van de contractant als bij de leverancier-, met name stakingen, uitsluitingen en alle gevallen van overmacht, geven de opdrachtgever alleen het recht om Intrekking van het contract, indien het objectief niet mogelijk is voor hem om een verdere vasthouden aan het contract, anders wordt de leveringstermijn wordt verlengd door de duur van de vertraging veroorzaakt door de fout. Een aansprakelijkheid van de contractant is in deze gevallen uitgesloten.

6. de contractant is gerechtigd de door de afnemer overeenkomstig § 369 HGB verstrekte druk-en stempel sjablonen, manuscripten, grondstoffen en andere voorwerpen te onthouden tot de volledige nakoming van alle verschuldigde vorderingen van de Zakelijke verbinding.

7. in het geval van orders waarbij een vooraf bepaalde totale Orderhoeveelheid moet worden geleverd in afzonderlijke tranches die door de klant moeten worden aangeroepen (afroeporders), zal de klant, tenzij anders overeengekomen, binnen de 12 maanden na het sluiten van het contract tot de aanvaarding van de gehele Orderhoeveelheid ten grondslag liggen aan de oproep order. De verplichting om de klant vrij te geven is een hoofdverplichting. Indien de aanvaarding van de totale Orderhoeveelheid niet binnen de aanvaardingsperiode plaatsvindt, heeft de contractant het recht om te kiezen

− De resterende hoeveelheid te leveren en de betaling van het uitstaande deel van de aankoopprijs te vorderen,

− Plaats de resterende hoeveelheid op kosten van de klant of

− − een redelijke termijn voor de klant om de resterende hoeveelheid te aanvaarden en uit het contract terug te trekken na het verstrijken van deze periode in overeenstemming met § 323 BGB. Andere rechten van de contractant, zoals het recht op schadevergoeding, blijven onverlet.

V. Eigendomsvoorbehoud

1. de geleverde goederen blijven eigendom van de contractant tot de volledige betaling van alle vorderingen van de leverancier jegens de klant op de factuurdatum. Deze goederen kunnen niet worden toegezegd aan derden of overgedragen voor de veiligheid voordat de betaling is voltooid. De opdrachtgever dient de contractant onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien en voor zover de aanvragen van derden worden ingediend bij de goederen ehörende de contractant.

2. de klant heeft alleen recht op de wederverkoop in de juiste loop van het bedrijf. De klant wijst hierbij zijn vorderingen van de wederverkoop aan de contractant toe. De contractant aanvaardt hierbij de opdracht.

3. Indien de realiseerbaar waarde van het onderpand hoger is dan de eisen van de contractant met meer dan 10%, zal de contractant op verzoek van de klant zekerheidstelling naar zijn keuze vrijgeven.

4. in het geval van verwerking of verbouwing van de door de contractant geleverde goederen en eigendom van de leverancier, wordt de contractant beschouwd als een fabrikant op grond van § 950 BGB en behoudt het eigendom van de producten op elk moment van verwerking. Indien derden betrokken zijn bij de verwerking of transformatie, is de contractant beperkt tot een mede-eigendoms aandeel gelijk aan de factuurwaarde (totaal factuurbedrag incl. BTW) van de voorbehouden goederen. De op deze manier verworven eigendom wordt beschouwd als een voorbehouden eigendom.

 

VI. klachten/garanties

1. de klant controleert in ieder geval onmiddellijk de contractuele bepalingen van de goederen en eventuele voor-en tussenproducten die voor correctie worden gezonden. Het risico van eventuele fouten wordt overgedragen aan de klant met de verklaring van de kant-en-klare productie verklaring, voorzover deze geen gebreken zijn, die alleen werden gemaakt in het productieproces, gevolgd door de verklaring van de kant-en-klare verklaring of gedetecteerd. Hetzelfde geldt voor alle andere vrijgave verklaringen van de klant.

2. voor de hand liggende gebreken moeten schriftelijk worden meegedeeld binnen een termijn van één week na ontvangst van de goederen, verborgen gebreken binnen een week na de ontdekking; Anders wordt de bewering van de garantieclaim uitgesloten.

3. in geval van gegronde klachten is de contractant eerst verplicht en gerechtigd de goederen na zijn keuze te corrigeren en/of te vervangen. Indien de contractant deze verplichting niet binnen een redelijke termijn nakomt of indien de aanvullende prestatie mislukt, kan de opdrachtgever een vermindering van de vergoeding of annulering van de overeenkomst eisen.

4. defecten in een deel van de geleverde goederen geven de klant geen recht te bezwaar te maken tegen de volledige levering, tenzij het defect-vrije deel van de levering niet van belang is voor de klant.

5. in het geval van gekleurde reproducties in alle productieprocessen, kunnen normale kleurafwijkingen van het origineel niet worden bekritiseerd. Hetzelfde geldt voor de vergelijking tussen andere templates (bijv. digitale bewijzen, drukwerk) en het eindproduct.

6. uitbesteding (met name gegevensdragers, overgedragen gegevens) door de cliënt of door een door hem geactiveerde derde is niet onderworpen aan enige audit verplichting van de contractant. Dit geldt niet voor de technische geschiktheid van inzendingen voor de juiste vervulling van de bestelling, voor zover het gebrek aan geschiktheid moet worden erkend door een zorgvuldig waarnemend aannemer. In het geval van gegevenstransmissies, moet de cliënt de recentste technische beschermingsprogramma's voor computervirussen voorafgaand aan transmissie gebruiken.

7. meer of minderleveringen tot 10% van de bestelde uitgave kunnen niet betwist worden. De geleverde hoeveelheid wordt berekend. In het geval van leveringen van papier producten onder 1.000 kg, stijgt het percentage tot 20%, onder 2.000 kg tot 15%.

VII. aansprakelijkheid

1. de contractant is aansprakelijk

− Voor schuldig letsel aan leven, lichaam of gezondheid, en

− voor opzettelijke of grove nalatigheid, elke andere schade veroorzaakt door

Zelfs indien de schending van de rechten is gebaseerd op de overeenkomstige schuldige gedrag van een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangend agent.

2. de contractant is ook aansprakelijk in geval van geringe nalatigheid in strijd met wezenlijke contractuele verplichtingen, ook door zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn degenen waarvan de nakoming de juiste uitvoering van het contract in de eerste plaats toestaat, waarvan de schending de verwezenlijking van het contract doel kan in gevaar brengen en waarop de klant kan vertrouwen. De aansprakelijkheid van de contractant volgens zin 1 is beperkt in gevallen van geringe nalatigheid van de voorzienbare, typische schade aan het contract.

3. de contractant is definitief aansprakelijk

− in geval van frauduleus verborgen gebreken en de garantie voor de kwaliteit van de goederen en

− − in geval van claims die voortvloeien uit de wet op de productaansprakelijkheid.

4. Bovendien is de aansprakelijkheid van de contractant uitgesloten.

VIII. Statuut van de beperkingen

De vorderingen van de klant op gebreken vervallen met uitzondering van de schadeclaims vermeld in afdeling VII. 1 en die welke voortvloeien uit de productaansprakelijkheids handeling in een jaar dat begint met de levering van de goederen. Dit geldt niet indien de contractant het gebrek op frauduleuze wijze heeft verborgen of als hij een garantie heeft aangenomen voor de kwaliteit van de goederen.

IX. handelspraktijken

Commerciële transacties worden beheerst door de commerciële douane van de drukkerij (bv. geen verplichting tot afgifte van een intermediair product zoals gegevens, litho of drukplaten die zijn aangemaakt om het eindproduct te verschuldigde), tenzij een afwijkende bestelling wordt afgegeven Was.

X. archivering

Producten, materialen en gegevens waarop de afnemer gerechtigd is, worden door de contractant slechts na uitdrukkelijke overeenkomst en tegen een speciale vergoeding na het tijdstip van levering van het eindproduct aan de klant of zijn plaatsvervangende agenten gearchiveerd. In geval van een gebrek aan overeenstemming, moet een eventuele verzekeringsmaatschappij het contract zelf verkrijgen.

XI. periodieke werkzaamheden

Contracten voor regelmatig terugkerende werkzaamheden kunnen worden beëindigd met een periode van 3 maanden.

XII. rechten van derden

De klant verzekert dat de rechten van derden, zoals auteursrecht, handelsmerk of persoonlijkheidsrechten, niet worden geschonden door zijn order specificaties, met name door de door hem verstrekte templates. De opdrachtgever vrijwaart de contractant volledig van alle aanspraken van derden, met inbegrip van de kosten van juridische verdediging en/of gerechtelijke vervolging, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de schuld en dat hij Heeft voldaan aan alle due diligence-en examen plichten op hem.

XIII. plaats van uitvoering, juridische locatie, toepasselijk recht

De plaats van de prestaties en de jurisdictie zijn, indien de cliënt is een zakenman, rechtspersoon van publiek recht of publiek recht bijzondere activa of heeft geen algemene bevoegdheid in het land, voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie De zetel van de contractant betwist. Het Duitse recht is op de contractuele verhouding van toepassing. Un-Sale is uitgesloten.

Stand Sept. 2016

Dit is een vertaling van onze duitse "Algemeine Geschäftsbedingungen" - type- en/of vertaalfouten voorbehouden.

Guido_Hautvast
Wij bellen u zo meteen terug!