Beleid met betrekking tot gegevensverwerking bij LEUFGENS GMBH

U bent via een link op deze pagina terecht gekomen omdat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met (uw) persoonsgebonden gegevens. Om te voldoen aan onze informatieplicht volgens artikel 12 en volgende van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), geven wij u hieronder graag meer informatie over ons beleid met betrekking tot gegevensbescherming:

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?
Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is

Leufgens GmbH
Obere Steinfurt 5
52222 Stolberg

Meer informatie over onze onderneming, de bevoegde personen, evenals onze contactgegevens vindt u in het ‘Impressum’ op onze website: https://www.leufgens.de/impressum/

WELKE GEGEVENS OVER U WORDEN BEWAARD EN MET WELKE DOEL?
Wanneer wij gegevens van u ontvangen hebben, worden deze in principe uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor wij deze van u ontvangen of over u ingewonnen hebben.

Uw gegevens worden alleen voor andere doelen gebruikt als hier volgens artikel 6 al. 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoende wettelijk redenen toe zijn. We dienen in elk geval te voldoen aan de informatieplicht volgens artikel 13) al. 3 AVG en artikel 14) al. 4 0 AVG.

OP WELKE RECHTSGROND IS DIT BELEID GEBASEERD?
Rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgebonden gegevens is artikel 6 van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in zoverre geen andere specifiek wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Het gaat hier dan vooral om de volgende bepalingen:

Toestemming (artikel 6) al 1 sub a) AVG)
Gegevensverwerking om te kunnen voldoen aan bepalingen in contracten (artikel 6) al 1 sub b) AVG)

Gegevensverwerking op basis van een afweging van belangen (artikel 6) al 1 sub f) AVG)

Gegevensverwerking voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6) al 1 sub c) AVG)

Als persoonsgebonden gegevens verwerkt worden nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming voor de toekomst te herroepen.

Wanneer wij gegevens verzamelen na afweging van belangen, heeft u het recht, volgen de bepalingen in artikel 21 AVG bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS OPGESLAGEN?

Wij verwerken uw gegevens zolang dit voor het desbetreffende doel vereist is.

Wanneer er een bewaarplicht bestaat - bijv. volgens het handels- of fiscaal recht – worden de specifieke, persoonsgebonden gegevens voor de duur van de bewaarplicht opgeslagen. Na afloop van de bewaarplicht wordt nagegaan of een er nog een noodzaak bestaat om de gegevensverwerking te laten voortduren. Wanneer er geen noodzaak meer bestaat tot bewaren, worden deze gegevens gewist.

IN principe wordt aan het einde van een kalenderjaar nagegaan of er nog een noodzaak is om de gegevens nog verder te verwerken. Wegens de omvang van de gegevens gebeurt dit rekening houdende met specifieke gegevenssoorten of de doelen van de verwerking.

Vanzelfsprekend kunt op elk moment (zie hierna) informatie vragen over de over u opgeslagen gegevens en kunt u, als er geen noodzaak bestaat tot verwerking van uw gegevens, eisen dat uw gegeven gewist worden of slechts beperkt verwerkt worden.

AAN WELKE ONTVANGERS WORDEN DE GEGEVENS DOORGEGEVENN?
Uw gegevens worden in principe alleen aan derden doorgegeven, wanneer dit op basis van een belangenafweging in de zin van artikel 6) al 1 sub f) AVG toegestaan is, wij wettelijk verplicht zijn deze gegeven door te geven of als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

WAAR WORDEN DE GEGEVENS VERWERKT?
Uw persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend in computercentra in de Europese Unie verwerkt.

UW RECHTEN ALS BETROFFEN PERSOON
U heeft recht op informatie over de door ons over u opgeslagen persoonsgebonden gegevens.

Wanneer een verzoek om informatie niet schriftelijk gedaan wordt, verzoeken wij u er begrip voor te hebben dat wij eventueel van u verlangen dat u kunt aantonen dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft.

Verder heeft u het recht geïnformeerd te worden als uw gegevens gecorrigeerd of gewist worden of wanneer de verwerking van uw gegevens beperkt wordt, voor zover u dit wettelijk is toegestaan.

Verder heeft u het recht op bezwaar tegen het verwerken van de gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt ook voor uw recht op gegevensoverdracht.

U heeft volgens artikel 21) al 1 en 2 AVG vooral het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegeven voor direct marketing, als dit gebeurt op basis van een afweging van belangen.

ONZE VERANTWOORDELIJKE GEGEVENSBESCHERMING
Onze onderneming heeft een medewerker die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt onze verantwoordelijke bereiken gegevens via de onderstaande contactgegevens:

Leufgens GmbH
– Verantwoordelijke gegevensbescherming  –
Obere Steinfurt 5
52222 Stolberg
E-mail: stefan.leufgens@leufgens.de

RECHT OP BEROEP
U heeft het recht bij een toezichthoudende instantie beroep aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonsgebonden gegevens.

Stand: 20-08-2018

 

Guido_Hautvast
Wij bellen u zo meteen terug!